JQHe Research Group

Home>> News>> Yi Zhou's paper is accepted by Science Advances. Good Job!

Yi Zhou's paper is accepted by Science Advances. Good Job!

2022-12-13

Yi Zhou, Xixi Liu, Baohai Jia, Tianpeng Ding, Dasha Mao, Tiancheng Wang, Ghim Wei Ho*, and Jiaqing He*, Physics-guided co-designing flexible thermoelectrics with techno-economic sustainability for low-grade heat harvesting, Science Advances9(2023)eadf570  (PDF)