JQHe Research Group

Home>> News>> Wu Wang's paper is accepted by Science Advances. Well done!

Wu Wang's paper is accepted by Science Advances. Well done!

2024-05-15

Wu Wang, Shixuan Liu, Yan Wang, Baohai Jia, Yi Huang, Lin Xie, Binbin Jiang, anJiaqing He*, Tailoring local chemical fluctuation of high-entropy structures in thermoelectric materials, Science Advances, 10(2024)eadp4372 (PDF)