JQHe Research Group

Home>> Research Scientists/Research Professors/Visiting Scholars
Dr. Binbin JIANG

—— Visiting Scholars

Dr. Binbin JIANG

  • Office: College of Science P4083
  • Email: jiangbb@sustech.edu.cn
  • Mail Address: College of Science P4083, No. 1088, Xueyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, P.R.China

Education:

2009-2013 Bachelor University of Science and Technology Beijing

2013-2018 Ph.D. Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences


Professional appointment:

2018-2021 Postdoc at Southern University of Science and Technology (SUSTech)

2021-2021 Senior Research Scholar at SUSTech

2021-2021 Research Associate Professor at SUSTech

2021-         Professor, University of Electronic Science and Technology of China


Research Area:

Thermoelectric materials and modules


Selected Publications:

1. Binbin Jiang#, Yong Yu#, Juan Cui#, Xixi Liu, Lin Xie, Jincheng Liao, Qihao Zhang, Yi Huang, Shoucong Ning, Baohai Jia, Bin Zhu, Shengqiang Bai, Lidong Chen, Stephen J. Pennycook, Jiaqing He*, High-entropy-stabilized chalcogenides with high thermoelectric performance. Science, 2021, 571, 830-834.

2. Binbin Jiang#, Yong Yu#, Hongyi Chen, Juan Cui, Xixi Liu, Lin Xie, Jiaqing He*, Entropy engineering promotes thermoelectric performance in p-type chalcogenides. Nature Communications, 2021, 12, 3234,.

3. Binbin Jiang#, Xixi Liu#, Qi Wang#, Juan Cui, Baohai Jia, Yuke Zhu, Jianghe Feng, Yang Qiu, Meng Gu, Zhenhua Ge, Jiaqing He*, Realizing high-efficiency power generation in low-cost PbS-based thermoelectric materials. Energy Environmental Science, 2020, 13, 579-591.

4. B. Jiang, P. Qiu*, H. Chen, J. Huang, T. Mao, Y. Wang, Q. Song, D. Ren, X. Shi*, L. Chen*, Entropy optimized phase transitions and improved thermoelectric performance in n-type liquid-like Ag9GaSe6 materials. Materials Today Physics, 2018,5, 20-28.

5. Binbin Jiang, Pengfei Qiu*, Hongyi Chen, Qihao Zhang, Kunpeng Zhao, Dudi Ren, Xun Shi*, Lidong Chen*, Ag argyrodite-type Ag9GaSe6 liquid-like material with ultralow thermal conductivity and high thermoelectric performance. Chemical Communications, 2017,53, 11658-11661.

6. Binbin Jiang, Pengfei Qiu, Espen Eikeland, Hongyi Chen, Qingfeng Song, Dudi Ren, Tiansong Zhang, Jiong Yang, Bo Brummerstedt Iversen, Xun Shi*, Lidong Chen*, Cu8GeSe6-based thermoelectric materials with an argyrodite structure. Journal of Materials Chemistry C, 2017, 5, 943-952.