JQHe Research Group

 • 188

  188. B.Zhu, X.X. Liu, Q. Wang, Y. Qiu, Z. Shu, Y. Tong,J. Cui, M. Gu, J.Q. He*, Realizing Record High Performance in n-type Bi2Te3-Based Thermoelectric Materials , Energy and Environmental Science, 13(2020)2016(PDF)  

 • 187

  187. B.B. Jiang, X. Liu, Q. Wang, J. Cui, B. Jia, Y. Zhu, J. Feng, Y. Qiu, M. Gu, Z. Ge, J.Q. He*, Realizing High-efficiency Power Generation in Low-cost PbS-based Thermoelectric Materials , Energy and Environmental Science , 13(2020)579-591 (PDF)

 • 186

  186. Y. Zhou, Z.T. Guo, J.Q. He*, Redesign high-performance flexible thermoelectrics: from mathematical algorithm to artificial cracksApplied Physics Letters, 116(2020) 043904  (PDF) 

 • 185

  185. Q. Lou, X. Xu, Y. Huang, B. Zhu, Y. Yu, J.Q. He*, Excellent Thermoelectric Performance Realized in P-type Pseudo-layered Sb2Te3(GeTe)12 via Rhenium DopingACS Applied Energy Materials,  3(2020)2063-2069(PDF)

 • 184

  184. Yao Lu, Yang Qiu, Kefeng Cai*, Yufei Ding, Mengdi Wang, Guotao Pang, Cong Jiang, Qin Yao, Changjun Huang, Lidong Chen*, Jiaqing He*, Ultrahigh Power Factor and Flexible Silver Selenide-based Composite Film for Thermoelectric Devices, Energy and Environmental Science, (PDF), 13(2020)1240

< 12 >