JQHe Research Group

 • 279

  279. Kun Wang, Guang-Jie Xia, Tianhui Liu, Yulong Yun, Wu Wang, Kecheng Cao, Fenfa Yao, Xin Zhao, Boyuan Yu, Yang-Gang Wang*, Chuanhong Jin, Jiaqing He, Yan Li, Feng Yang*, Anisotropic Growth of One-Dimensional Carbides in Single-Walled Carbon Nanotubes with Strong Interaction for Catalysis,  J. Am. Chem. Soc.,  145(2023)12760  (PDF)

 • 278

  278. Y. Lu, Y. Zhou, W. Wang, M. Hu,  X. Huang, D. Mao, S. Huang, L. Xie, P. Lin, B.B. Jiang, B. Zhu, J. Feng, J. Shi, Q. Lou, Y. Huang, J. Yang, J. Li, G.D. Li, and J.Q. He*, Staggered-layer-boosted flexible Bi2Te3 films with high thermoelectric performanceNature Nanotechnology, 18(2023)1281-1288(PDF

 • 277

  277. Yiyuan Luo, Jinghan Wang, Jianmin Yang, Dasha Mao, Juan Cui, Baohai Jia, Xusheng Liu, Kornelius Nielsch, Xiao Xu*, and Jiaqing He*, Microstructural Iterative Reconstruction toward Excellent Thermoelectric Performance in MnTe, Energy and Environmental Science, 16(2023)3743-3752(PDF  

 • 276

  276. C. Zhang, Q. Lai, W. Wang, X. Zhou, K. Lan, L. Hu. B. Cai, M. Wuttig,  J.Q. He*, F. Liu*, and Y. Yu*  Gibbs Adsorption and Zener Pinning Enable Mechanically Robust High-Performance Bi2Te3-based Thermoelectric Devices, Advanced Science 10(2023)202302688  (PDF)

 • 275

  275. Junchao Xia, Yi Huang, Xiao Xu, Yong Yu, Yan Wang, Kaitong Sun, Dasha Mao, Yitao Jiao, Hai-Feng Li*, and Jiaqing He*, Fine Electron and Phonon Transports Manipulation by Mn Compensation for High Thermoelectric Performance of Sb2Te3(SnTe)n Materials, Materials Today Physics33(2023)101055 (PDF)

 • 274

  274. R. Patthak, L. Xie, S. Das, T. Ghosh, A. Bhui, K. Dolui,  D. Sanyal, J.Q. He, and K. Biswas*, Vacany Controlled Nanoscale Cation Ordering Leads to High Thermoelectric Performance, Energy and Environmental Science, 16(2023)3110-3118 (PDF)  

 • 273

  273. (invited) B.B. Jiang, Q.Q. Tang, W. Wang, and  J.Q. He*, High-entropy stabilized thermoelectric materials, Science Bulletin, 68(2023)1346-1349  (PDF)  

 • 272

  272. Yi Zhou, Tianpeng Ding, Yin Cheng, Yi Huang, Wu Wang, Jianmin Yang,  Lin Xie, Ghim Wei Ho*, and Jiaqing He*, Non-planar dielectrics derived thermal and electrostatic field inhomogeneity for boosted weather-adaptive energy harvestingNational Science  Review, 16(2023)3110-3118 (PDF)  

 • 271

  271. Zhifang Zhou, Yi Huang, Bin Wei, Yueyang Yang, Dehong Yu, Yunpeng Zheng, Dongsheng He, Wenyu Zhang, Mingchu Zou, Jin-Le Lan*, Jiaqing He, Ce-Wen Nan, Yuan-Hua Lin* Compositing Effects for High Thermoelectric Performance of  Cu2Se-Based Materials , Nature Communications, 14(2023)2410 (PDF)

 • 270

  270. S. Huang, Y. Wang, B.H. Jia, Y. Yu, P. J. Lin, L. Xie*, and J.Q. He*, High Performance of N-type Thermoelectric Material AgInSe2 Originated from Strong Acoustic Phonon Scattering, Materials Lab ,  2(2023)230024(PDF)

 • 269

  269. Junchao Xia, Jianmin Yang, Kaitong Sun, Dasha Mao, Xiaoke Wang, Hai-Feng Li*, and Jiaqing He*, Balancing electron and phonon scatterings during tailoring carrier concentration in SnTe for enhanced thermoelectric performance, Journal of the European Ceramic Society11(2023)4791 (PDF)


 • 268

  268. Xiao Xu, Juan Cui, Yi Huang, Junchao Jia, Kefan Pan, Lin Xie*, and Jiaqing He*, Micro-structural Manipulation for Enhanced Average Thermoelectric Performance: A case study of Tin Telluride,  ACS Applied Materials & Interfaces15(2023)9656, (PDF)

 • 267

  267. Yan Wang, Quan Gan, Mingyuan Hu, Jinghong Li, Lin Xie*, and Jiaqing He*, Anharmonic lattice dynamics and the origin of intrinsic ultralow thermal conductivity in AgI materials Phys. Rev. B107(2023)064308 (PDF)

 • 266

  266. Xinglong Pan, Yakang Jin, Yi Zhou, Xiao-Qiao Wang, Wanheng Lu, Jiaqing He*, and Ghim Wei Ho*, Differentiated ionic electroresponse of asymmetric bio-hydrogels with an unremitting power output, Advanced Energy Materials, 13(2023)2204095 (PDF)

 • 265

  265. Yi Zhou, Xixi Liu, Baohai Jia, Tianpeng Ding, Dasha Mao, Tiancheng Wang, Ghim Wei Ho*, and Jiaqing He*, Physics-guided co-designing flexible thermoelectrics with techno-economic sustainability for low-grade heat harvesting, Science Advances9(2023)eadf570  (PDF)

 • 264

  264. Ashutosh SinghWu Wang, Debendra Panda, Debabrata Bagchi, Devender Goud, Bitan Ray, Jiaqing He, Sebastian Peter*, Cobalt-Induced Phase Transformation of Ni3Ga4 Generates Chiral Intermetallic Co3Ni3Ga8 J. Am. Chem. Soc.,  145(2023)1433  (PDF)

 • 263

  263. Yi Zhou, Tianpeng Ding, Jun Guo, Guoqiang Xu, Mingqiang Cheng, Chen Zhang, Xiao-Qiao Wang, Wanheng Lu, Wei Li Ong, Jiangyu Li, Jiaqing He*, Cheng-Wei Qiu*, and Ghim Wei Ho*, Giant polarization ripple in transverse pyroelectricity,  Nature Communications, 14(2023)426  (PDF)