JQHe Research Group

 • 290

  290. Peng-Fei Liu, Xiyang Li, Jingyu Li, Jianbo Zhu, Zhen Tong, Maiko Kofu, Masami Nirei, Juping Xu, Wen Yin, Fangwei Wang, Tianjiao Liang, Lin Xie, Yongsheng Zhang, David J. Singh, Jie Ma, Hua Lin*, Junrong Zhang*, Jiaqing He*, and Bao-Tian Wang*Liquid-like thermal conductivity in a well-ordered solid Submitted, 2024

 • 289

  289. Wu Wang, Shixuan Liu, Yan Wang, Baohai Jia, Yi Huang, Lin Xie, Binbin Jiang, anJiaqing He*, Tailoring local chemical fluctuation of high-entropy structures in thermoelectric materials, Submitted, 2024   

 • 288

  288. Hailong Yang, Baohai Jia, Lin Xie, Dasha Mao, Junchao Xia, Jianmin Yang, Minhui Yuan, Quan Gan, Xusheng Liu, Mingyuan Hu, Jing Shuai*, and Jiaqing He*Achieving high thermoelectric performance through ultralow lattice thermal conductivity based on localized vibrational modes, Submitted, 2024

 • 287

  287. Jianghe Feng, Peijian Lin, Binbin Jiang, Jianmin Yang, Mingyuan Hu, Abid Ahmad, Lin Xie*, and Jiaqing He*, Vacancy Modulation Dramatically Enhancing Thermoelectric Performance of InTe Single Crystal, Journal of Materiomics, To be revised, 2024

 • 286

  286. Qiqi Tang, Binbin Jiang*, Baohai Jia, Keli Wang, Tianpeng Ding, Zhenlong Huang, Yuan Lin, and Jiaqing He*, High-Entropy Thermoelectric Materials, Joule To be revised, 2024

 • 285

  285. Junchao Xia, Jianmin Yang, Yan Wang, Baohai Jia, Shangyang Li, Dasha Mao, Hai-feng Li*, and Jiaqing He*,  Synergistic Entropy Engineering with Vacancies: Unraveling the Cocktail Effect for Extraordinary Thermoelectric Performance in SnTe-Based MaterialsAdvanced Functional Materials, Accepted, 2024 

 • 284

  284. Yong-Cai Shi, Jianmin Yang, Yu Wang, Zu-Gang Li, Tian-Yu Zhong, Zhen-Hua Ge*, Jing Feng, anJiaqing He*, Highly Effective Solid Solution Towards High Thermoelectric and Mechanical Performance in Bi-Sb-Te Alloys via Trojan Doping, Energy and Environmental Science, Accepted2024  (PDF)     

 • 283

  283. Xusheng Liu, Wu Wang, Yan Wang, Peng Li*, Qiqi Tang, Baohai Jia, Zhenlong Huang, Yuan Lin, Binbin Jiang*, and Jiaqing He*Realizing High Thermoelectric Performance in GeTe-based Supersaturated Solid SolutionsAdvanced Energy MaterialsAccepted, 2024

 • 282

  282. Zhen-Hua Ge*, Yi-Xin Zhang, Tian-Yu Yang, Dongsheng He, Yu Xiao, Hao Lai, Ying Wang, Jiushuai Deng, Jing-Feng Li, Jing Feng*, Jiaqing He*, Li-Dong Zhao*,Highly Stabilized Thermoelectric Performance in Natural MineralsJoule,  8(2024)129-140 (PDF)    • 281

  281. Abid Ahmad, Bin Zhu, Zhongbin Wang, Zhigang Gui, Wu Wang, Tiancheng Wang, Yong Yu, Li Huang, and Jiaqing He*, Largely Enhanced Thermoelectric Performance in p-type Bi2Te3-Based Materials through Entropy EngineeringEnergy and Environmental Science, 17(2024)695-703 (PDF)   

 • 280

  280. (invited) Yong Yu, Xiao Xu, Michel Bosman, Kornelius Nielsch, and Jiaqing He*, Germanium-telluride-based thermoelectricsNature Review Electrical Engineering, 1(2024)109-123  (PDF)