JQHe Research Group

 • 296

  296. D.S.  Mao , Y. Zhou, Y. Yu,  Y. Wang,  M. Han,  Q. Meng,  Y. Lu, J. Feng, M. Kong, H. Yang, Q. Gan, X. Xu, Lin Xie, G.W. Ho and J.Q. He*, Scalable and sustainable manufacturing of twin boundary-enhanced flexible Bi0.4Sb1.6Te3 films with high thermoelectric performance, Joule To be revised, 2024

 • 295

  295. Hanbin Deng, Tianyu Yang, Guowei Liu, Lu Liu, Lingxiao Zhao, Wu Wang, Tiantian Li, Wei Song, Titus Neupert, Xiang-Rui Liu, Jifeng Shao, Y. Y. Zhao, Nan Xu, Hao Deng, Li Huang, Yue Zhao, Liyuan Zhang, Jia-Wei Mei, Liusuo Wu, Jiaqing He, Qihang Liu*, Chang Liu, Jia-Xin Yin*,  Discovery of titanic tunneling sinks in kagome spin ice HoAgGePhysical Review Letters, Accepted, 2024  

 • 294

  294. Yi Zhou, Tianpeng Ding, Jiaqing He*, and Ghim Wei Ho*,  Towards sustainable heat harvesting via thermal nonlinearity, Submitted, 2024  

 • 293

  293. Xusheng Liu, Keli Wang, Peng Li*, Qiqi Tang, Zhenglong Huang, Yuan Lin, Wu Wang*,  Binbin Jiang*, and Jiaqing He, Optimization of the average figure-of-merit zT in medium-entropy GeTe-based materials via entropy engineeringJournal of Materiomics10(2024)956-963 (PDF) 

 • 292

  292. Yan Wang, Mingyuan Hu, Lin Xie*, and  Jiaqing He*Orbit-lattice coupling leads to the intrinsic low thermal conductivity in MTe (M=Ge, Sn, Pb) thermoelectric materials,  Phys. Rev. B,  109(2024)205204 (PDF) 

 • 291

  291. Jianghe Feng, Peijian Lin, Binbin Jiang, Jianmin Yang, Mingyuan Hu, Abid Ahmad, Lin Xie*, and Jiaqing He*, Vacancy Modulation Dramatically Enhancing Thermoelectric Performance of InTe Single Crystal, Journal of Materiomics,  Accepted, 2024(PDF)

 • 290

  290. Qiqi Tang, Binbin Jiang*, Baohai Jia, Keli Wang, Tianpeng Ding, Zhenlong Huang, Yuan Lin, and Jiaqing He*, High-Entropy Thermoelectric Materials, Joule Accepted, 2024  (PDF) 

 • 289

  289. Peng-Fei Liu, Xiyang Li, Jingyu Li, Jianbo Zhu, Zhen Tong, Maiko Kofu, Masami Nirei, Juping Xu, Wen Yin, Fangwei Wang, Tianjiao Liang, Lin Xie, Yongsheng Zhang, David J. Singh, Jie Ma, Hua Lin*, Junrong Zhang*, Jiaqing He*, and Bao-Tian Wang*, Liquid-like thermal conductivity in a well-ordered solid,  National Science  ReviewAccepted, 2024  (PDF) 

 • 288

  288. Hailong Yang, Baohai Jia, Lin Xie, Dasha Mao, Junchao Xia, Jianmin Yang, Minhui Yuan, Quan Gan, Xusheng Liu, Mingyuan Hu, Jing Shuai*, and Jiaqing He*Achieving high thermoelectric performance through ultralow lattice thermal conductivity based on localized vibrational modes, Joule Accepted2024

 • 287

  287. Wu Wang, Shixuan Liu, Yan Wang, Baohai Jia, Yi Huang, Lin Xie, Binbin Jiang, anJiaqing He*, Tailoring local chemical fluctuation of high-entropy structures in thermoelectric materials, Science Advances, 10(2024)eadp4372 (PDF)

 • 286

  286.  B.H. Jia, D. Wu, L. Xie, W. Wang, T. Yu,  S.Y. Li, Y. Wang, Y. Xu, B.B. Jiang, Z. Chen, Y.X. Weng and  J.Q. He*, Pseudo-nanostructure and trapped-hole release induce high thermoelectric performance in PbTe,  Science, 384(2024) 81-86 (PDF) 

 • 285

  285. Junchao Xia, Jianmin Yang, Yan Wang, Baohai Jia, Shangyang Li, Dasha Mao, Hai-feng Li*, and Jiaqing He*,  Synergistic Entropy Engineering with Vacancies: Unraveling the Cocktail Effect for Extraordinary Thermoelectric Performance in SnTe-Based MaterialsAdvanced Functional Materials, (2024)2401635(PDF)     

 • 284

  284. Yong-Cai Shi, Jianmin Yang, Yu Wang, Zu-Gang Li, Tian-Yu Zhong, Zhen-Hua Ge*, Jing Feng, anJiaqing He*, Highly Effective Solid Solution Towards High Thermoelectric and Mechanical Performance in Bi-Sb-Te Alloys via Trojan Doping, Energy and Environmental Science17(2024)2326-2335  (PDF)     

 • 283

  283. Xusheng Liu, Wu Wang, Yan Wang, Peng Li*, Qiqi Tang, Baohai Jia, Zhenlong Huang, Yuan Lin, Binbin Jiang*, and Jiaqing He*Realizing High Thermoelectric Performance in GeTe-based Supersaturated Solid SolutionsAdvanced Energy Materials(2024)2304029  (PDF)     

 • 282

  282. Zhen-Hua Ge*, Yi-Xin Zhang, Tian-Yu Yang, Dongsheng He, Yu Xiao, Hao Lai, Ying Wang, Jiushuai Deng, Jing-Feng Li, Jing Feng*, Jiaqing He*, Li-Dong Zhao*,Highly Stabilized Thermoelectric Performance in Natural MineralsJoule,  8(2024)129-140 (PDF)    • 281

  281. Abid Ahmad, Bin Zhu, Zhongbin Wang, Zhigang Gui, Wu Wang, Tiancheng Wang, Yong Yu, Li Huang, and Jiaqing He*, Largely Enhanced Thermoelectric Performance in p-type Bi2Te3-Based Materials through Entropy EngineeringEnergy and Environmental Science, 17(2024)695-703 (PDF)   

 • 280

  280. (invited) Yong Yu, Xiao Xu, Michel Bosman, Kornelius Nielsch, and Jiaqing He*, Germanium-telluride-based thermoelectricsNature Review Electrical Engineering, 1(2024)109-123  (PDF)   

 • 279

  279. Kun Wang, Guang-Jie Xia, Tianhui Liu, Yulong Yun, Wu Wang, Kecheng Cao, Fenfa Yao, Xin Zhao, Boyuan Yu, Yang-Gang Wang*, Chuanhong Jin, Jiaqing He, Yan Li, Feng Yang*, Anisotropic Growth of One-Dimensional Carbides in Single-Walled Carbon Nanotubes with Strong Interaction for Catalysis,  J. Am. Chem. Soc.,  145(2023)12760  (PDF)

 • 278

  278. Y. Lu, Y. Zhou, W. Wang, M. Hu,  X. Huang, D. Mao, S. Huang, L. Xie, P. Lin, B.B. Jiang, B. Zhu, J. Feng, J. Shi, Q. Lou, Y. Huang, J. Yang, J. Li, G.D. Li, and J.Q. He*, Staggered-layer-boosted flexible Bi2Te3 films with high thermoelectric performanceNature Nanotechnology, 18(2023)1281-1288(PDF

 • 277

  277. Yiyuan Luo, Jinghan Wang, Jianmin Yang, Dasha Mao, Juan Cui, Baohai Jia, Xusheng Liu, Kornelius Nielsch, Xiao Xu*, and Jiaqing He*, Microstructural Iterative Reconstruction toward Excellent Thermoelectric Performance in MnTe, Energy and Environmental Science, 16(2023)3743-3752(PDF  

< 123456...1415 >