JQHe Research Group

 • 256

  256.  S.H. Wang, D. Wang, W. Wang, J. Zhong, K. Feng, Z. Wu,  B. Du,  J.Q. He, Z. Li, L. He*, W. Sun*, D. Yang*,  and G.A. Ozin* , Grave-to-Cradle Upcycling of Ni from Electroplating Wastewater to Photothermal CO2 Catalysis, Nature Communications, 13(2022)5305, (PDF

 • 255

  255.  Qianqian Wang, Wu Wang, Min Cao, Sha Li, Pengfei Wang, Jiaqing He, Ruifeng Li, Xiaoliang Yan* , Effect of interstitial carbon atoms in core-shell Ni3ZnC0.7/Al2O3 catalyst for high-performance dry reforming of methaneApplied Catalysis B: Environmetal , 317(2022)121806, (PDF   

 • 254

  254. L.Lou, J. Yang, Y. Zhu, H. Liang, Y. Zhang,J. Feng,  J.Q. He,  Z.-H. Ge* and  L.D. Zhao* Tunable Electrical Conductivity and Simultaneously Enhanced Thermoelectric and Mechanical Properties in n-type Bi2Te3,  Advanced Science24(2022) 2203250(PDF   

 • 253

  253. Pengfei Xu, Wei Zhao, Baohai Jia, Xixi Liu, Jiaqing He* Liangwei Fu*, and Biao Xu*,  Dramatic enhancement of thermoelectric performance in PbTe by unconventional grain shrinking in sintering process,  Advanced Materials, 34(2022)2202949   (PDF  

 • 252

  252.  B.B. Jiang, W. Wang, S. Liu, Y. Wang, C. Wang, Y. Chen, L. Xie, M. Huang and  J.Q. He*, High figure-of-merit and power generation in high-entropy GeTe-based thermoelectrics,  Science, 377(2022) 208-213 (PDF  


 • 250

  251. Bingbing Yang, Yang Zhang, Hao Pan, Wenlong Si, Qinghua Zhang, Zhonghui Shen, Yong Yu, Shun Lan, Fanqi Meng, Yiqian Liu, Houbing Huang, Jiaqing He, Lin Gu, Shujun Zhang, Longqing Chen, Jin Zhu*, Cewen Nan*, and Yuan-Hua Lin*, High-entropy enhanced capacitive energy storageNature Materials, 21(2022)1074-1080 (PDF

 • 249

  250. Songbai Hu, Wenqiao Han, Xiaowen Li, Mao Ye, Yao Lu, Cai Jin, Qi Liu, Junling Wang, Jiaqing He, Claudio Cazorla, Yuamin Zhu*, and Lang Chen*, Converting Brownmillerite to Alternate Layers of Oxygen-Deficient and Conductive Nano-Sheets with Enhanced Thermoelectric Properties, Advanced Energy Materials, 12(2022)2201469 (PDF) 

 • 248

  249. Baohai Jia, Yi Huang, Yan Wang, Yeshiyuan Zhou, Xiaodie Zhao, Suiting Ning, Xiao Xu, Peijian Lin, Zhiquan Chen, Binbin Jiang*,  and Jiaqing He*,  Realizing High Thermoelectric Performance in Non-nanostructured n-type PbTe Energy and Environmental Science15(2022)1920-1929(PDF

 • 248

  248. Yixin Zhang, Qing Lou, Zhne-hua Ge*, Shiwei Gu, Junxuan Yang, Jun Guo, Yuke Zhu, Ying Zhou, Xiaohua Yu, Jing Feng*,  and Jiaqing He*, Excellent thermoelectric properties and stability realized in copper sulfides based composites via complex nanostructuring Acta Materialia, 233(2022)117972 (PDF

 • 247

  247. Fudong Zhang, Di Wu* and Jiaqing He*, The roles of grain boundaries in thermoelectric transports, Materials Lab, 1(2022)220012 (PDF)

 • 246

  246. Mengyue Wu, Lujun Zhu*, Shixuan Liu, Mingzhen Song, Fudong Zhang, Pengfei Liang, Xiaolian Chao, Zupei Yang*, Jiaqing He and Di Wu*, Significantly Enhanced Thermoelectric Performance Achieved in CuGaTe2 through Dual-Element Permutations at Cation Sites, ACS Applied Materials & Interfaces, 14(2022)30046-30055 (PDF

 • 245

  245.  D. S. He, Y. Huang, B. D. Myers, D. Isheim, X. Fan, Y. Deng, L.Xie, S. Han, Y. Qiu, L. Huang, V.P. Dravid,  J.Q. He*,  Single-element amorphous palladium nanoparticles formed via phase separation, Nano Research, (2022)12274(PDF

 • 244

  244. Z. Sun,  H. Dong, Q. Yuan, Y. Tan, W. Wang, Y. Jiang, J. Wan, J. Yang, J. Wen, J. Yang*,  J.Q. He,  T. Cheng, L.M. Huang*, Self-supported hierarchical crystalline carbon nitride arrays with triazine-heptazine heterojunctions for highly efficient photoredox catalysis, Submitted,  Chemical Engineering Journal , 435(2022) 134865 (PDF)

 • 243

  243. Z. Wang, Q. Gao, W. Wang, Y. Lu, K.F. Cai*, Y. Li,  M. Wu, and J.Q. He*High performance Ag2Se/Ag/PEDOT composite films for wearable thermoelectric power generators, Materials Today Physics21(2021)1000553  (PDF)

 • 242

  242. T. P. Ding , Y. Zhou, X-Q. Wang, C.  Zhang, T. Li, Y. Cheng , W. Lu , J.Q. He, and G.W. Ho, All-soft stretchable thermogalvanic gel fabric for anti-deformity body heat harvesting wearable, Advanced Energy Materials, 11(2021)2102219  (PDF)

 • 241

  241. S.B. Hu, Y. Zhu, W. Han, X. Li, Y. Ji, M. Ye, C. Jin, S. Hu, J. Wang, J.L. Wang, J. Q. He, C. Cazorla*, and L. Chen*, High-Conductive Protonated Layered Oxides from H2O Vapor-Annealed Brownmillerites,  Advanced Materials (2021) 2104623(PDF)

 • 240

  240. (Invited)Y. Huang, X. Xu, D.S. He*, and J.Q. He*, Site Determination of Mn Atoms in Sn-Mn-Te Alloy by Electron Channeling Enhanced MicroanalysisApplied Physics Letters , 119(2021)243906 (PDF)       

 • 239

  239. (Invited)J.P. Sun, Z. Shu, J. Yang, T. Wang, B. Zhu*, and J.Q. He*, Realizing high thermoelectric performance in N-type Bi2Te3 compounds by Sb nano-precipitatesJournal of Applied Physics, 130(2021) 135103(PDF)  


 • 238

  238. F. Yang, H. Zhao, W. Wang, L. Wang, L. Zhang, T. Liu, J. Sheng, S.  Zhu, D. He, L.  Lin, J.Q. He*, R. Wang * and Y. Li * Atomic origins of the strong metal–support interaction in silica supported catalysts, Chemical Science,  12(2021)12651  (PDF)

 • 237

  237. Y. Lu, X. Li, K.F. Cai*, M. Gao, W. Zhao,  J.Q. He, and  P. Wei* Enhanced-Performance PEDOT:PSS/Cu2Se-Based Composite Films for Wearable Thermoelectric Power GeneratorsACS Applied Materials & Interfaces,  13(2021) 631  (PDF)